Luật visa thị thực

Các quốc gia được miễn xin visa vào Việt Nam

Các quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.