Hồ sơ xin visa thị thực Việt Nam

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông đi nước ngoài

Tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông được sử dụng trong việc cấp mới hộ chiếu phổ thông lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng, gia hạn hộ chiếu phổ thông.

Biểu mẫu hồ sơ xin cấp visa, thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu form liên quan đến thị thực visa, thẻ trạm trú, thẻ thường trú cho người nước ngoài  được  ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an