NHỮNG THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Để được cấp giấy phép lao động làm thẻ tạm trú, người nước ngoài cần làm thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự một số giấy tờ liên quan. Trình tự và thủ tục hợp pháp hoá các giấy tờ như sau: 


CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một trong những đối tượng được cấp thẻ tạm trú là người nước ngoài có giấy phép lao động khi sang làm việc tại Việt Nam. Các thủ tục, hồ sơ và điều kiện cấp Giấy phép lao động như sau:


THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ LÀ GÌ ?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?


THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho vợ, chồng, con người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho vợ, chồng, con của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam